Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
NghiaQuaiXe
72
4793150
2
thanhkk
72
4671872
3
DatTenGiDay
70
3694015
4
Jessica1
67
4804300
5
SroTamLong
60
5000017
6
thanhdk
51
4913768
7
_White_
50
4919919
8
_Black_
50
4917790
9
_Green_
49
4946581
10
_Red_
49
4945567
11
_Violet_
49
4943060
12
_Yellow_
49
4932205
13
_Blue_
48
4940661
14
_Pink_
48
4932782
15
thanhkk2
47
4933703
16
BowInt
46
4939339
17
NeverDie
45
3944404
18
DG
44
946639
19
OHHO
43
4979836
20
LB
43
4956993